OVER ONS

Wie zijn wij?

Wij zijn inwoners van de kern Koudekerk aan den Rijn die iets voor de (dorps-) gemeenschap willen betekenen. Koudekerk is één van de meest vergrijzende kernen van Alphen aan den Rijn. Bij navraag bij de gebiedsadviseurs van de voormalig gemeente Rijnwoude bleek er een grote behoefte te zijn aan een voorziening voor de groep mensen met geheugenproblemen. Deze groep blijkt bij de reguliere activiteiten voor ouderen vaak buiten de boot te vallen (of niet meer mee te kunnen komen). Op advies van deskundigen is gekozen voor een inloophuis volgens het Odensehuis-concept, maar waar iedereen welkom is die hierbij wil ondersteunen of aanwezig wil zijn.  

Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Inloophuis Koudekerk en omgeving op 4 april 2019, met als huidig bestuur de volgende personen:

  • Frans Ebben, voorzitter
  • Hans van Goozen, secretaris
  • Jesse van Eekelen, penningmeester.

Klik op statuten voor meer info. Wilt u contact met het bestuur, stuur dan een e-mail aan de voorzitter: voorzitter@inloophuiskoudekerk.nl. 


Kosten voor de deelnemers 

Het Inloophuis Koudekerk is kosteloos toegankelijk voor bezoekers. Bezoekers bepalen zelf of en hoeveel zij financieel willen bijdragen.

Wie betaalt het Inloophuis dan? De kosten worden gedragen door sponsors en giften. Ga voor meer informatie naar de pagina donaties.


Missie

Het Inloophuis Koudekerk e.o. beoogt een informatie-, advies-  en ontmoetings-plek voor ouderen, mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden te zijn. Lees desgewenst ons Missie-Visie document.

Het inloophuis is laagdrempelig en is op die manier een specifieke voorziening helemaal vooraan in de keten van zorg, voordat dagopvang of andere zorg nodig/mogelijk is.

Daarmee levert het inloophuis als burgerinitiatief een bijdrage aan bezoekers voor het zolang mogelijk thuis kunnen leven en op een actieve, zinvolle en autonome wijze deel kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. Mede ter voorkoming van eenzaamheid.

Een enthousiaste groep vrijwilligers/medewerkers is er klaar voor !

Visie en kernwaarden

Kwaliteit van leven staat centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor ouderen en mensen met beginnende dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk is, voort te kunnen zetten.  In het inloophuis is een sfeer waarin zij zich ‘thuis’ kunnen voelen.

In het inloophuis dragen de bezoekers (ouderen, mensen met begin-nende dementie, mantelzorgers, buurtgenoten) gezamenlijk zorg voor het vormgeven van de activiteiten. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken. Ook  de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, voor meer info zie de statuten


Beroepskracht 

Er is een beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende en ondersteunende rol heeft. Tom inde Buurt ondersteunt het Inloophuis in grote mate door deze beroepskracht uit te lenen en door deel te nemen aan het mantelzorgoverleg. 

Er is ruimte voor ontmoeting, activiteiten en voor het drinken van een kop koffie. Ook andere organisaties op dit terrein kunnen van de accommodatie gebruik maken. Een indicatie of een diagnose is voor het inloophuis niet nodig .

Het inloophuis vormt zodanig een belangrijke aanvulling (aan de voor-kant) op de bestaande voorzieningen en werkt daar nauw mee samen. Het is een informele organisatie waar de inzet van de eigen regie en ideeën van alle betrokkenen centraal staan.